Quyết định số 355/2022/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 355/2022/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 355 QĐ BGDĐT Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 69 2017 NĐ CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 138 2016 NĐ CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ Căn cứ Công văn số 433 CV BCSĐ ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến đối với việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1909 QĐ BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Vụ trưởng Cục trưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để báo cáo Văn phòng Chính phủ Như Điều 3 Bộ trưởng và các Thứ trưởng Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn Lưu VT VP TH . QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ban hành kèm theo Quyết định số 355 QĐ BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định nguyên tắc làm việc chế độ trách nhiệm quan hệ công tác cách thức và quy trình giải quyết công việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đây gọi là Bộ . 2. Quy chế này áp dụng đối với các vụ cục Thanh tra Văn phòng sau đây gọi là đơn vị thuộc Bộ cán bộ công chức viên chức người lao động các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 2. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.