Kinetic Architecture – đề xuất giải pháp ứng dụng “Kinetic” vào công trình tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích chủ yếu để tìm hiểu về công nghệ Kinetic Architecture, đánh giá việc ứng dụng Kinetic Architecture vào khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phân tích các yếu tố nền tảng về khí hậu, môi trường sống của người dân thành phố, đồng thời nêu ra những thành phần kiến trúc trong kiến trúc truyền thống Việt Nam có thể phát triển theo hướng kiến trúc động. | Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học KINETIC ARCHITECTURE ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KINETIC VÀO CÔNG TRÌNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bích Liên Phạm Thị Thủy Tiên Huỳnh Khánh Duy Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích chủ yếu để tìm hiểu về công nghệ Kinetic Architecture đánh giá việc ứng dụng Kinetic Architecture vào khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trong đó tập trung phân tích các yếu tố nền tảng về khí hậu môi trường sống của người dân thành phố đồng thời nêu ra những thành phần kiến trúc trong kiến trúc truyền thống Việt Nam có thể phát triển theo hướng kiến trúc động và đề xuất các giải pháp Kinetic Architecture cho các công trình cụ thể nhằm góp phần giải quyết những vấn đề mà chúng tôi đặt ra. Từ khóa Kiến trúc động vật lý kiến trúc kinetic architecture parametric geometric. KINETIC ARCHITECTURE - PROPOSED SOLUTIONS FOR KINETIC INTO HO CHI MINH CITY Nguyen Thi Bich Lien Pham Thi Thuy Tien Huynh Khanh Duy University of Architecture Ho Chi Minh City Corresponding Author ABSTRACT This research was conducted primarily for the purpose of exploring Kinetic Architecture an assessment of the application of Kinetic Architecture to the Ho Chi Minh City area which focuses on the basics of climate. the living environment of the people of the city and the introduction of architectural elements in the traditional Vietnamese architecture can be developed in the direction of dynamic architecture and propose Kinetic Architecture solutions for specific projects It helps to solve the problems that we set. Keywords Static movement geometric kinetic architecture parametric geometric. TỔNG QUAN lý và thích hợp vì các năng lương hóa Ngày nay kinh tế xã hội phát triển sự thạch quanh chúng ta đang dần cạn đô thị hóa sự bùng nổ về công nghệ kiệt. Đồng thời việc sử dụng các tài thông tin công nghệ thi công và công

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.