Khả năng ứng phó trước tác động của biến đổi khí hậu của những hộ sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Thông qua việc phân tích những số liệu định lượng và dữ liệu định tính nghiên cứu tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, tác giả chỉ ra những biểu hiện của biến đổi khí hậu (BĐKH) tại địa bàn, tác động của BĐKH đến đời sống những hộ gia đình, cụ thể là những hộ sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. | Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NHỮNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE Huỳnh Thị Bạch Tuyết Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc bachtuyetxhh@ TÓM TẮT Thông qua việc phân tích những số liệu định lượng và dữ liệu định tính nghiên cứu tại địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre tác giả chỉ ra những biểu hiện của biến đổi khí hậu BĐKH tại địa bàn tác động của BĐKH đến đời sống những hộ gia đình cụ thể là những hộ sản xuất nông nghiệp huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó tác giả còn tìm hiểu các biện pháp ứng phó của những hộ sản xuất nông nghiệp trước những tác động của BĐKH trong nhiều khía cạnh khác nhau như sản xuất sinh hoạt công việc thu nhập và sức khỏe. Thêm vào đó tác giả cũng chỉ ra một số yếu tố tác động đến việc lựa chọn các biện pháp ứng phó của những hộ sản xuất nông nghiệp. Từ đó tác giả đề xuất một số khuyến nghị để chính quyền địa phương có những biện pháp hỗ trợ những hộ sản xuất nông nghiệp ứng phó hiệu quả hơn trước tác động của BĐKH. Từ khóa Biến đổi khí hậu khả năng ứng phó kiến thức mức sống sản xuất nông nghiệp yếu tố tác động. ADAPTABILITY UNDER THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE IN AGRICULTURAL PRODUCTION HOUSEHOLDS IN CHAU THANH DISTRICT BEN TRE PROVINCE Huynh Thi Bach Tuyet University of Social Sciences and Humanities VNU Ho Chi Minh City Corresponding Author bachtuyetxhh@ ABSTRACT Through the analysis of quantitative data and qualitative research data in Chau Thanh district Ben Tre province the Author shows the manifestation of climate change in the area the impact of climate change on the life of the households especially the agricultural production households in Chau Thanh district Ben Tre province. In addition the Author also investigates response measures of the agricultural production households to the impacts of climate change in various aspects such

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    107    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.