Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly tinh dầu từ lá Trầu không (Piper betel L.) và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn

Lần đầu tiên, thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá Trầu không (Piper betel L.) thu hái tại tỉnh An Giang được khảo sát. Tinh dầu lá trầu không được ly trích thành công bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước đạt hiệu suất 0,4%. Bằng phương pháp phân tích sắc ký khí ghép khối phổ (GC – MS), thành phần hóa học chính trong tinh dầu lá trầu không được xác định là Eugenol và 3-Allyl-6-methoxyphenol với hàm lượng 12,36%. | Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XIX năm 2017 Kỷ yếu khoa học NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY TINH DẦU TỪ LÁ TRẦU KHÔNG PIPER BETEL L. VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN Phan Hoài Phong Huỳnh Chí Hiếu Nguyễn Tuấn Anh Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc phanphong5695@ TÓM TẮT Lần đầu tiên thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu lá Trầu không Piper betel L. thu hái tại tỉnh An Giang được khảo sát. Tinh dầu lá trầu không được ly trích thành công bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước đạt hiệu suất 0 4 . Bằng phương pháp phân tích sắc ký khí ghép khối phổ GC MS thành phần hóa học chính trong tinh dầu lá trầu không được xác định là Eugenol và 3-Allyl-6-methoxyphenol với hàm lượng 12 36 . Hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu được đánh giá bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ để xác định nồng độ nhạy cảm kháng sinh MIC . Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật cho thấy tinh dầu Trầu không có khả năng ức chế sự tăng trưởng của 4 chủng vi sinh vật B. subtillis E coli Salmonella và Staphylococcus aureus với giá trị MIC lần lượt là trung gian I kháng R và nhạy cảm S . Từ khóa Tinh dầu trầu không Piper betel L. chưng cất lôi cuốn hơi nước GC MS hoạt tính kháng khuẩn. STUDY EFFECTS OF EXTRACTING ESSENTIAL OIL FROM LEAF OF BETEL PIPER BETEL L. AND ANTI-MICROBIAL ACTIVITY Phan Hoai Phong Huynh Chi Hieu Nguyen Tuan Anh Ho Chi Minh City University of Technology Corresponding authour phanphong5695@ ABSTRACT Chemical composition and anti-microbial activity of essential oil from leaves of Piper betel L. collected from An Giang province has been investigated. Highest yield of oil of P. betel L. leaves was successfully extracted by steam distillation. By using gas chromatography mass spectrometry analysis GC MS we have confirmed that the main component of P. betel L. essential oil is Eugenol and 3-Allyl-6-methoxyphenol with content up to 12 36 . The in vitro

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    717    1    21-07-2024
26    79    2    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.