Áp dụng và diễn giải nguyên tắc thiện chí (Goodfaith) theo Công ước Vienna 1980 và một số lưu ý đối với Việt Nam

Bài viết phân tích nội hàm của nguyên tắc thiện chí, từ góc độ cơ sở lý luận cho đến thực tiễn xét xử (án lệ) để có thể đưa ra góc nhìn có hệ thống về nguyên tắc thiện chí trong CISG và trong các hệ thống luật khác, từ đó, đề xuất các cách hiểu, vận dụng nguyên tắc này và đưa ra các lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với đối tác nước ngoài. | Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học ÁP DỤNG VÀ DIỄN GIẢI NGUYÊN TẮC THIỆN CHÍ GOODFAITH THEO CÔNG ƯỚC VIENNA 1980 VÀ MỘT SỐ LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM Đỗ Nguyên Khang Trần Hồng Châu Huỳnh Thị Vân Thanh Nguyễn Trí Tuấn Huỳnh Ngọc Bảo Anh Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc khangnguyendo0912@ TÓM TẮT Nguyên tắc thiện chí là một nguyên tắc quan trọng thường được các cơ quan tài phán ở các quốc gia áp dụng để xét xử các tranh chấp trong thương mại quốc tế Almutawa 2016 . Tuy nhiên tại Việt Nam nghiên cứu về nguyên tắc thiện chí cũng như những bản án có áp dụng và diễn giải nguyên tắc này vẫn còn rất hạn chế. Điều này sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài nếu không có đủ hiểu biết về nguyên tắc này nhất là khi CISG đã có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 1 2017. Xuất phát từ thực tiễn trên nhóm tác giả hướng đến việc phân tích nội hàm của nguyên tắc thiện chí từ góc độ cơ sở lý luận cho đến thực tiễn xét xử án lệ để có thể đưa ra góc nhìn có hệ thống về nguyên tắc thiện chí trong CISG và trong các hệ thống luật khác từ đó đề xuất các cách hiểu vận dụng nguyên tắc này và đưa ra các lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với đối tác nước ngoài. Từ khóa Nguyên tắc thiện chí Công ước Vienna 1980 thương mại quốc tế án lệ. APPLLICATION AND INTERPRETATION OF GOOD FAITH IN CISG 1980 AND SOME RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM Do Nguyen Khang Tran Hong Chau Huynh Thi Van Thanh Nguyen Tri Tuan Huynh Ngoc Bao Anh Foreign Trade University Ho Chi Minh City Campus Corresponding Author donguyenkhang0912@ ABSTRACT Good faith is an important principle used globally by various jurisdictions for dispute settlements in international trade Almutawa 2016 . However in Vietnam researches on good faith connotations as well as the case laws applying and interpreting this principle is still very limited. Lacking adequate knowledge of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.