Xây dựng sách ảnh minh họa kiến thức tâm lý học đại cương cho sinh viên khoa không chuyên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu mô tả các phương pháp nghiên cứu, yêu cầu, quy trình xây dựng sách ảnh minh họa kiến thức Tâm lý học đại cương dành cho sinh viên khoa không chuyên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu và mức độ hài lòng về sách ảnh. Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về học phần Tâm lý học đại cương dành cho sinh viên khoa không chuyên, các cơ sỏ làm căn cứ để xây dựng sách ảnh được xác lập. | Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học XÂY DỰNG SÁCH ẢNH MINH HỌA KIẾN THỨC TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN KHOA KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Hải Uyên Vũ Thị Yến Nhi Trần Thị Thu Trang Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc nguyenhaiuyen0409@ TÓM TẮT Nghiên cứu mô tả các phương pháp nghiên cứu yêu cầu quy trình xây dựng sách ảnh minh họa kiến thức Tâm lý học đại cương dành cho sinh viên khoa không chuyên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhu cầu và mức độ hài lòng về sách ảnh. Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về học phần Tâm lý học đại cương dành cho sinh viên khoa không chuyên các cơ sỏ làm căn cứ để xây dựng sách ảnh được xác lập. Từ khóa Sách ảnh tâm lý học đại cương sinh viên khoa không chuyên. ESTABLISHING PICTURE BOOK ILLUSTRATING THE KNOWLEDGE OF GENERAL PSYCHOLOGY FOR THE NON-PSYCHOLOGY STUDENTS IN HO CHI MINH UNIVERSITY OF EDUCATION Nguyen Hai Uyen Vu Thi Yen Nhi Tran Thi Thu Trang Ho Chi Minh City University of Education Corresponding Author nguyenhaiuyen0409@ ABSTRACT This article describes the research methods requirements and procedures for developing a picture book illustrating general psychology for the non-psychology students of Ho Chi Minh University of education satisfaction with this picture book. Based on the systematization of reasoning and practicality of the module general psychology for non-psychology students the basis for establishing the book of photographs is established. Keywords Picture book general Psychology non-psychology students. TỔNG QUAN sống và nghề nghiệp khi cần phải Đối với sinh viên SV hệ sư phạm tương tác với xã hội. Tại trường ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thành phố TLHĐC là học phần bắt Hồ Chí Minh ĐHSP những buộc và có vai trò hết sức quan trọng thầy giáo cô giáo tương lai kiến thức đối với SV. học phần Tâm lý học đại cương Tuy nhiên theo tác giả Huỳnh Văn TLHĐC là

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.