Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư không chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán tập trung theo pháp luật Việt Nam

Mục đích của luận văn là nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo vệ nhà đầu tư không chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán tập trung. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất các phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ nhà đầu tư không chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán tập trung, góp phần vào việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ HUYỀN NGỌC B O VÖ QUYÒN Vµ LîI ÝCH HîP PH P CñA NHµ ÇU T KH NG CHUY N NGHIÖP TR N THÞ TR êNG CHøNG KHO N TËP TRUNG THEO PH P LUËT VIÖT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VŨ THỊ HUYỀN NGỌC B O VÖ QUYÒN Vµ LîI ÝCH HîP PH P CñA NHµ ÇU T KH NG CHUY N NGHIÖP TR N THÞ TR êNG CHøNG KHO N TËP TRUNG THEO PH P LUËT VIÖT NAM Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊ THUẬN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Vũ Thị Huyền Ngọc MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu các chữ viết tắt MỞ ĐẦU .1 Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG .6 . Khái niệm đặc điểm bản chất của thị trường chứng khoán tập trung .6 . Các chủ thể trên thị trường chứng khoán tập trung .9 . Khái niệm phân loại nhà đầu tư chứng khoán .11 . Khái niệm nhà đầu tư chứng khoán .11 . Phân loại .13 . Khái niệm đặc điểm nhà đầu tư chứng khoán không chuyên nghiệp . 15 . Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư không chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán tập trung .19 . Khái niệm .19 . Nội dung pháp luật về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư không chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán tập trung .21 Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    66    1    01-12-2023
106    95    3    01-12-2023
7    58    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.