Luận văn Thạc sĩ Luật học: Cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp quản lý đối với thị trường vàng ở Việt Nam và các kiến nghị pháp lý

Mục tiêu của đề tài là đánh giá sự phù hợp của Ngân hàng Nhà nước trong vai trò là cơ quan quản lý và điều hành thị trường vàng trong nước. Từ đó xác định các cơ sở pháp lý cho việc thực hiện vai trò của Ngân hàng Nhà nước thông qua cơ chế trao quyền cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp phù hợp và định hướng trong tương lai cho một thị trường vàng ổn định và hiệu quả. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG MINH THÁI C Së PH P Lý CHO NG N HµNG NHµ N íC THùC HIÖN C C BIÖN PH P QU N Lý èI VíI THÞ TR êNG VµNG ë VIÖT NAM Vµ C C KIÕN NGHÞ PH P Lý LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG MINH THÁI C Së PH P Lý CHO NG N HµNG NHµ N íC THùC HIÖN C C BIÖN PH P QU N Lý èI VíI THÞ TR êNG VµNG ë VIÖT NAM Vµ C C KIÕN NGHÞ PH P Lý Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. NGUYỄN THỊ THUẬN HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Hoàng Minh Thái MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG . 9 . Khái quát về thị trường vàng . 9 . Đặc trưng của thị trường vàng ở Việt Nam . 9 . Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước. 15 . Mối quan hệ giữa thị trường vàng với các bộ phận còn lại của thị trường tài chính . 20 . Sự cần thiết quản lý thị trường vàng bởi Ngân hàng Nhà nước . 21 . Nguyên tắc quản lý thị trường vàng . 28 . Các biện pháp quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước. 32 . Xây dựng chiến lược kế hoạch và pháp luật quản lý đối với thị trường vàng . 32 . Cấp và thu hồi giấy phép đối với các chủ thể kinh doanh vàng . 33 . Thanh tra kiểm tra . 35 . Tham gia thị trường vàng . 36 . Đặc điểm cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước quản lý thị trường vàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    225    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.