Luận văn Thạc sĩ Luật học: Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật Việt Nam

Luận văn hướng tới các mục tiên nghiên cứu: Các vấn đề lý luận về phần vốn góp trong công ty TNHH; các hình thức định đoạt phần vốn góp, thực trạng quy định của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH; những hạn chế và phương hướng hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp trong công ty TNHH. | MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu các chữ viết tắt Mở đầu 5 Chƣơng 1 Những vấn đề lý luận về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH Khái niệm và bản chất pháp lý của phần vốn góp của thành 8 viên trong công ty TNHH Khái niệm phần vốn góp của thành viên trong công ty 8 TNHH Bản chất pháp lý phần vốn góp của các thành viên trong 11 công ty TNHH Phân loại các hình thức định đoạt phần vốn góp 12 Chuyển nhượng 12 Các hình thức khác 13 Các điều kiện đối với việc định đoạt phần vốn góp 17 Cơ sở pháp lý tạo thành các điều kiện 17 Nội dung các điều kiện 21 Nội dung và hiệu lực của định đoạt phần vốn góp 22 Nội dung 22 Hiệu lực 24 Hiệu lực đối với các thành viên 24 Hiệu lực đối với công ty 26 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp về định đoạt phần vốn 27 2 góp Các dạng tranh chấp 27 Hình thức giải quyết tranh chấp 40 Chƣơng 2 Thực trạng pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH Cấu trúc và sự phát triển của pháp luật Việt Nam về định 43 đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về định đoạt 50 phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH Nguyên nhân của những khiếm khuyết của pháp luật Việt 58 Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH Chƣơng 3 Những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH Nhu cầu hoàn thiện 64 Phương hướng hoàn thiện 66 Kiến nghị các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện 69 Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh về công ty 69 Hoàn thiện các quy định của Luật Thương mại 70 Cải cách thủ tục hành chính 72 Công khai và minh bạch chính sách 73 Tạo điều kiện tốt hơn nữa cho hoạt động của công ty 73 Hoàn thiện quy định về chuyển nhượng phần vốn góp 74 Sửa đổi quy định về thừa kế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    382    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.