Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là tiếp tục làm rõ một số vấn đề lý luận về tranh chấp lao động cá nhân và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Đánh giá các quy định của pháp luật về việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân qua đó thấy được những điểm đã đạt được và những điểm còn bất cập để có thể đưa ra phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ KIM ANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ KIM ANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Lê Thị Hoài Thu HÀ NỘI - 2014 2 Lêi cam oan T i xin cam oan y lµ c ng tr nh nghiªn cøu khoa häc cña riªng t i. C c sè liÖu vÝ dô vµ trÝch dÉn trong luËn v n m b o é tin cËy chÝnh x c vµ trung thùc. Nh ng kÕt luËn khoa häc cña luËn v n ch-a tõng -îc ai c ng bè trong bÊt kú c ng tr nh nµo kh c. T c gi luËn v n NguyÔn ThÞ Kim Anh 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRANH CHẤP VÀ PHÁP LUẬT 6 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN . Tranh chấp lao động cá nhân 6 . Khái niệm tranh chấp lao động cá nhân 6 . Đặc điểm của tranh chấp lao động cá nhân 14 . Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 17 . Khái niệm pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 17 . Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 20 . Hệ thống cơ quan tổ chức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 24 . Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 35 Chương 2 THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN 37 HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM . Phương thức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 37 . Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 39 . Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thông qua Hòa giải 40 viên lao động . Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án 42 . Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam 58 . Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thông qua 58 Hòa giải viên lao động 4 . Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án 61 . Một số nhận xét về thực trạng các quy .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.