Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại ở Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành liên quan trực tiếp đến vấn đề thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết TCKDTM mục đích của luận văn là đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả của pháp luật về thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết TCKDTM nói riêng và pháp luật giải quyết TCKDTM nói chung nhằm đảm bảo mọi TCKDTM đều được giải quyết một cách thuận lợi và triệt để. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HOÀNG TỐ NGUYÊN THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Phan Thị Thanh Thủy Hà Nội 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. NGƢỜI CAM ĐOAN HOÀNG TỐ NGUYÊN ii MỤC LỤC Lời cam đoan . ii Mục lục. iii Danh mục các ký hiệu các chữ viết tắt. v Danh mục các bảng . vi Mở đầu . 1 Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ THẨM QUYỀN CỦA TOÀ ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƢƠNG MẠI . 7 . Khái quát về thẩm quyền của Toà án trong hệ thống pháp luật . 7 . Tranh chấp kinh doanh thƣơng mại và thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại . 8 . Tranh chấp kinh doanh thƣơng mại. 8 . Vai trò của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại. 14 luật nƣớc ngoài về phân định thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại . 22 Chƣơng 2 PHÁP LUẬT VỀ THẨM QUYỀN TOÀ ÁN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƢƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN THỰC THI PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM . 25 . Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại theo pháp luật hiện hành . 25 . Thẩm quyền theo loại việc của Tòa án . 25 . Thẩm quyền theo cấp xét xử của Toà án . 30 . Thẩm quyền theo lãnh thổ của Toà án . 32 . Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn của Toà án . 35 . Thực tiễn thực thi thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại ở Việt Nam hiện nay . 38 iii . Đánh giá chung về tình hình giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại thông qua Tòa án ở Việt Nam. 38 . Những vƣớng mắc trong quy định của pháp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.