Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thi hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm ở cấp Phường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về việc thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm ở cấp Phường trên địa bàn thành phố Hà Nội , đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về lĩnh vực này và từ đó đề xuất một số định hướng và giải pháp hoàn thiện. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN MAI VÂN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2013 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN MAI VÂN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Luật Kinh tế Mã số 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS- TS. NGÔ HUY CƯƠNG HÀ NỘI - 2013 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Trần Mai Vân iii MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ 4 AN TOÀN THỰC PHẨM Khái niệm thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh an toàn thực 4 phẩm Khái niệm an toàn thực phẩm vệ sinh an toàn thực phẩm 4 Khái niệm thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm 5 Sự cần thiết và vai trò của pháp luật về an toàn thực phẩm trong 8 đời sống xã hội Việt Nam hiện nay Sự cần thiết của pháp luật về an toàn thực phẩm trong đời sống 8 xã hội Việt Nam hiện nay Vai trò của pháp luật về an toàn thực phẩm trong đời sống xã 9 hội Việt Nam hiện nay Các yêu cầu của pháp luật về an toàn thực phẩm 12 Nguyên tắc của pháp luật về an toàn thực phẩm 12 Nội dung chủ yếu của các yêu cầu pháp luật về an toàn thực 13 phẩm CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Ở CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 17 PHỐ HÀ NỘI Tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm ở cấp 17 phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội Thực trạng an toàn thực phẩm ở cấp phường trên địa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    103    9    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.