Luận văn Thạc sĩ Luật học: Xây dựng pháp luật về mua bán, sáp nhập các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ sự cần thiết phải xây dựng pháp luật về mua bán, sáp nhập TCTD ở Việt Nam, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về mua bán, sáp nhập các TCTD và nghiên cứu về một số thương vụ thực tế đối với mua bán, sáp nhập TCTD tại Việt Nam cũng như một số quốc gia trên thế giới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật về mua bán và sáp nhập các TCTD ở Việt Nam. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THANH HUYỀN XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN SÁP NHẬP CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2013 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THANH HUYỀN XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN SÁP NHẬP CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Lê Thị Thu Thủy HÀ NỘI - 2013 2 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các sơ đồ MỞ ĐẦU 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MUA BÁN SÁP NHẬP TỔ 6 CHỨC TÍN DỤNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN SÁP NHẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM . Những vấn đề cơ bản về mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng 6 . Quan niệm về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 6 . Khái niệm đặc điểm mua bán và sáp nhập tổ chức tín dụng 16 . Phân loại mua bán và sáp nhập tổ chức tín dụng 23 . Sự cần thiết phải xây dựng pháp luật về mua bán sáp nhập tổ 24 chức tín dụng . Các nguyên tắc mua bán và sáp nhập tổ chức tín dụng 29 . Các quy định pháp luật việt nam về mua bán sáp nhập tổ chức 33 tín dụng . Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật về mua bán sáp 33 nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam . Trình tự thủ tục mua bán và sáp nhập tổ chức tín dụng 36 . Chủ thể tham gia hoạt động mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng 44 . Định giá tài sản khi mua bán và sáp nhập tổ chức tín dụng 50 3 . Hợp đồng mua bán và sáp nhập tổ chức tín dụng 54 Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP TỔ 57 CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆM PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN SÁP NHẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI . Thực trạng hoạt động mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng ở 57 Việt Nam . Thực trạng hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng 57 . Đánh giá chung về hoạt động mua bán và sáp nhập tổ chức 66 tín dụng . Kinh nghiệm pháp luật về mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng 72 của một số nước trên thế giới . Tại Mỹ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    83    2    20-07-2024
68    116    5    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.