Bài giảng Lập trình Android: Bố cục giao diện - ThS.Bùi Trung Úy

Bài giảng Lập trình Android: Bố cục giao diện cung cấp cho người học những kiến thức như: Các cách tạo giao diện; Bố cục giao diện (layout); Một số các view cơ bản (tt). Mời các bạn cùng tham khảo! | Bố cục giao diện Layout Trung Úy Giao diện Android Android tổ chức giao diện thành các View và ViewGroup lồng vào nhau tạo thành cây giao diện. RelativeLayout LinearLayout vertical TextView EditText TextView EditText LinearLayout horizontal Button Button 10 2 2019 Lập trình di động Android 2 Nội dung bài học Các cách tạo giao diện Bố cục giao diện layout Một số các view cơ bản tt 10 2 2019 Lập trình di động Android 3 Các cách tạo giao diện Tạo giao diện bằng mã nguồn Java Tạo giao diện bằng XML Tạo giao diện bằng công cụ trực quan kéo-thả 10 2 2019 Lập trình di động Android 4 Tạo giao diện bằng mã nguồn Mỗi phần tử View ViewGroup trên giao diện đều thuộc một lớp Java trong Android SDK. Việc tạo ra một view trên giao diện chính là tạo ra một thể hiện instance của lớp View tương ứng. ViewGroup đầu tiên được hiển thị đến người dùng nhờ phương thức setContentView . Các View khác được thêm đến ViewGroup gốc nhờ phương thức addView . Như vậy ta có thể viết code để tạo giao diện cũng như thay đỗi thuộc tính và vị trí của View trên giao diện. 10 2 2019 Lập trình di động Android 5 Tạo giao diện bằng mã nguồn 10 2 2019 Lập trình di động Android 6 Tạo giao diện bằng XML XML là gì XML Extensible Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu mở rộng là một file dạng văn bản text dùng để đặc tả và lưu dữ liệu. Các giá trị dữ liệu được lưu thành các phần tử node . Mỗi phần tử sẽ bắt đầu bằng một thẻ tag mở và kết thúc bằng thẻ đóng. Android dùng cú pháp XML để đặc tả giao diện và sau đó gắn vào Activity. Sử dụng XML để mô tả giao diện là cách thông dụng trong lập trình Android kết hợp với giao diện kéo-thả . 10 2 2019 Lập trình di động Android 7 Tạo giao diện bằng XML 10 2 2019 Lập trình di động Android 8 Tạo giao diện trực quan kéo-thả 10 2 2019 Lập trình di động Android 9 Tạo giao diện trực quan kéo-thả Các vị trí kéo-thả trên view Điểm neo anchor points các nút hình tròn ở các cạnh của view dùng để tạo ràng buộc cho view. Điểm resize các nút hình vuông ở các góc của view dùng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.