Luận văn Thạc sĩ Luật học: Biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từ việc nghiên cứu hoạt động thực tiễn áp dụng các quy định của Luật THADS năm 2008 về biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó luận văn tìm ra các vướng mắc và đề xuất các giải pháp để đóng góp vào việc hoàn thiện pháp luật về THADS nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS ở Việt Nam. | i häc quèc gia hµ néi khoa luËt Lª nh nam biÖn ph p c-ìng chÕ thi hµnh nghÜa vô tr tiÒn trong ho t éng thi hµnh n d n sù trªn Þa bµn thµnh phè hµ néi luËn v n th c sÜ luËt häc Hµ néi - 2012 1 i häc quèc gia hµ néi khoa luËt lª nh nam biÖn ph p c-ìng chÕ thi hµnh nghÜa vô tr tiÒn trong ho t éng thi hµnh n d n sù trªn Þa bµn thµnh phè hµ néi Chuyªn ngµnh LuËt d n sù M sè 60 38 30 luËn v n th c sÜ luËt häc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc TS. Lª Thu Hµ Hµ néi - 2012 2 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ 8 NỘI VÀ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ . Đặc điểm địa bàn thành phố Hà Nội 8 . Khái quát bộ máy và hoạt động thi hành án dân sự của 10 thành phố Hà Nội . Tổ chức bộ máy thi hành án dân sự 10 . Khái quát kết quả hoạt động thi hành án dân sự 11 . Khái quát về biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả 13 tiền trong hoạt động thi hành án dân sự . Khái niệm biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền 13 . Đặc điểm của biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền 14 . Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa 15 vụ trả tiền . Quá trình phát triển của quy định pháp luật về biện pháp 17 cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền từ Pháp lệnh Thi hành án dân sự 1989 4 Chương 2 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ 20 THI HÀNH NGHĨA VỤ TRẢ TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI . Kết quả áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả 20 tiền trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2009 2010 . Kết quả việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa 20 vụ trả tiền tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội . Kết quả việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa 21 vụ trả tiền tại một số đơn vị cấp quận huyện . Những biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền 24 được áp dụng phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội . Biện pháp khấu trừ tiền

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    60    1    09-12-2023
7    53    2    09-12-2023
57    137    3    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.