Luật văn Thạc sĩ Luật học: Công tác Tư pháp - Hộ tịch ở cấp xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở tỉnh Bắc Giang

Mục đích của luận văn là góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận, đối chứng với thực tiễn về công tác tư pháp ở cấp xã (Ban Tư pháp, cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã) từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về Ban Tư pháp, cán bộ, công chức phụ trách công tác Tư pháp - hộ tịch ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỮU ĐÍNH CÔNG TÁC TƢ PHÁP - HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2008 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HỮU ĐÍNH CÔNG TÁC TƢ PHÁP - HỘ TỊCH Ở CẤP XÃ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ở TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật Mã số 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS. Trần Nho Thìn HÀ NỘI - 2008 2 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 06 CHƢƠNG 1 VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA BAN TƢ PHÁP CÁN BỘ TƢ 12 PHÁP - HỘ TỊCH TRONG CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ . Phân chia đơn vị hành chính và đặc điểm của chính quyền cấp xã 12 Phân chia đơn vị hành chính 12 . Đặc điểm của chính quyền cấp xã 17 . Vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của Ban Tƣ pháp cán bộ Tƣ 18 pháp - hộ tịch cấp xã . Vị trí vai trò của Ban Tư pháp cấp xã 18 . Chức năng nhiệm vụ của Ban Tư pháp cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã 22 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 38 TƢ PHÁP ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TƢ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ . Lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức tƣ pháp cơ sở 38 . Giai đoạn trước từ năm 1945 đến năm 1960 38 . Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1980 41 . Giai đoạn từ năm 1980 đến năm 1992 43 . Giai đoạn từ năm 1992 đến nay 45 . Tổ chức và hoạt động của Ban Tƣ pháp cấp xã 46 . Khái lược về Ban Tư pháp và đội ngũ cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã 46 . Thực trạng hoạt động của Ban Tư pháp và đội ngũ cán bộ Tư pháp - hộ tịch 50 trên toàn quốc 3 . Tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp 53 xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang CHƢƠNG 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ 64 CHỨC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TƢ PHÁP CÁN BỘ TƢ PHÁP - HỘ TỊCH Ở XÃ . Phƣơng hƣớng mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt động của Ban Tƣ 64 pháp cán bộ Tƣ pháp - hộ tịch . Phương hướng chung 64 . Mục tiêu 71 . Các giải pháp hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của 72 Ban Tƣ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
186    5    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.