Luật văn Thạc sĩ Luật học: Chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính qua thực tiễn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cải cách hành chính nói chung và đối với việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức nói riêng; đánh giá thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định các giải pháp đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Đông Sơn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Sơn nói riêng. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT LÊ THỊ HẢI YẾN CHÊT L îNG C N Bé C NG CHøC CÊP HUYÖN P øNG Y U CÇU C I C CH HµNH CHÝNH QUA THùC TIÔN HUYÖN NG S N TØNH THANH HãA Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hƣớng dẫn khoa học TS. MAI VĂN THẮNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Lê Thị Hải Yến MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VỀ CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH . 11 . Lý luận về cải cách hành chính . 11 . Khái niệm cải cách hành chính . 11 . Mục tiêu nhiệm vụ và sự cần thiết phải cải cách hành chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay . 16 . Những vấn đề lý luận cơ bản về cán bộ công chức và chất lƣợng cán bộ công chức cấp huyện . 20 . Khái niệm cán bộ công chức . 20 . Đặc điểm của cán bộ công chức cấp huyện . 22 . Khái luận về cán bộ công chức và những yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện về chất lượng cán bộ công chức cấp huyện . 25 . Cách thức phương pháp tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ công chức cấp huyện . 28 . Ý nghĩa vai trò của việc nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp huyện trong cải cách hành chính ở nước ta hiện nay . 28 Kết luận Chƣơng 1 . 31 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN QUA THỰC TIẾN HUYỆN ĐÔNG SƠN TỈNH THANH HÓA TRƢỚC YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH . 33 . Khái luận chung về huyện Đông Sơn và những đặc thù

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.