Luật văn Thạc sĩ Luật học: Chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ quản lý nhà nước

Luận văn tập trung nghiên cứu những lý luận cơ bản về chống sản xuất và buôn bán hàng giả của Việt Nam nhìn dưới góc độ quản lý nhà nước bao gồm: cở sở lý luận của quản lý nhà nước về chống sản xuất và buôn bán hàng giả; các cơ quan chức năng quản lý và đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay; nội dung quản lý nhà nước; thực trạng quản lý nhà nước về chống sản xuất và buôn bán hàng giả, . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MẠNH CƯỜNG CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - NĂM 2007 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN MẠNH CƯỜNG CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT MÃ SỐ 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VŨ TRỌNG HÁCH hµ néi - n m 2007 MỤC LỤC Trang mở đầu 1 Chương 1 C së lý luËn vÒ qu n lý nhµ n-íc trong lÜnh vùc chèng s n xuÊt vµ 5 bu n b n hµng gi . Khái quát chung về hàng giả 5 . Quan niệm về hàng giả 5 . Đặc điểm của hàng giả 11 . Tình hình sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam 13 . Vấn đề sản xuất và buôn bán hàng giả trên thế giới 17 . Tác hại của việc sản xuất và buôn bán hàng giả đối với nền 19 kinh tế ở Việt Nam. . Quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống sản xuất 22 và buôn bán hàng giả Khái niệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống sản 22 xuất buôn bán hàng giả . Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng chống sản 23 xuất và buôn bán hàng giả . Chính phủ 23 . Các Bộ chuyên ngành 25 . Uỷ ban nhân dân các cấp 30 . Các cơ quan có thẩm quyền trực tiếp đấu tranh chống sản 32 xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam . Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và 32 chức vụ Bộ Công an . Lực lượng Quản lý thị trường 33 . Lực lượng Hải quan 34 . Thanh tra chuyên ngành 35 . Các tổ chức khác 38 . Nội dung quản lý nhà nước về chống sản xuất và buôn bán 39 hàng giả . Hoạch định chính sách và xây dựng ban hành pháp luật về 39 chống sản xuất và buôn bán hàng giả . Tổ chức thực hiện pháp luật về chống sản xuất và buôn bán 40 hàng giả . Thanh tra kiểm tra và xử lý những vi phạm pháp luật liên 41 quan đến hàng giả . Ý nghÜa vµ vai trß cña qu n lý nhµ n-íc trong c ng t c .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    65    2    08-12-2023
39    150    1    08-12-2023
20    52    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.