Luật văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Luật văn đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao trách nhiệm của các công chức, cán bộ, cơ quan nhà nước trong hoạt động công quyền, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ THỊ XUÂN BÌNH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP QUYỀN MÃ SỐ 50501 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LUẬT HÀ NỘI - 2004 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ĐỖ THỊ XUÂN BÌNH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Chuyên ngành Lý luận nhà nước và pháp quyền Mã số 50501 Luận văn Thạc sỹ khoa học Luật Người hướng dẫn khoa học Tiến sỹ Phạm Tuấn Khải HÀ NỘI - 2004 Mục lục Trang Phần mở đầu 1 Chương I Một số vấn đề lý luận về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Sự cần thiết thành lập Toà án hành chính ở Việt nam 6 Khái niệm vụ án hành chính 11 Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 19 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết vụ án 26 hành chính Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng hành chính 31 Trình tự thủ tục giải quyết vụ án hành chính tại toà án nhân dân 34 Chương II Thực trạng pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Thực trạng pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 48 hiện hành Những ưu điểm của pháp luật thủ tục giải quyết các vụ án hành 48 chính Những bất cập của pháp luật thủ tục giải quyết các vụ án hành 50 chính Thực tiễn giải quyết vụ án hành chính tại toà án trong thời gian 69 qua Những kết quả đạt được trong qiải quyết các vụ án hành chính 69 Một số vướng mắc trong xét xử vụ án hành chính tại toà án nhân 74 dân Chương III Phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thủ tục giải quyết các vụ án hành chính Một số nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ 86 án hành chính Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án 86 hành chính phù hợp công cuộc cải cách hành chính nhà nước và cải cách tư pháp hiện nay Hoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 88 trên nguyên tắc củng cố và mở rộng nền dân chủ XHCN Hoàn thiện hệ thống pháp luật về pháp luật

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.