Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Trên cơ sở những thành tựu lý luận hành chínhluật học, từ khảo sát thực tế hoạt động ban hành, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương tại Thanh Hoá, với mục đích nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT Hà Nội - 2010 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Mã số 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT Người hướng dẫn khoa học TS Vũ Trọng Hách Hà Nội - 2010 2 MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1- c së lý luËn vÒ kiÓm tra vµ xö lý v n b n quy ph m ph p luËt . 7 Khái quát về văn bản quy phạm pháp pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân . 7 Khái quát về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân . 15 . Quy định của pháp luật hiện hành về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật . 23 . Các quy định về xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. 39 Chƣơng 2- thùc tr ng kiÓm tra vµ xö lý v n b n quy ph m ph p luËt cña héi ång nh n d n vµ uû ban nh n d n trªn Þa bµn tØnh thanh ho . 50 Thực tiễn công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá . 50 Những kết quả đạt được trong hoạt động xây dựng ban hành kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp pháp luật 50 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá . 1 . Thực trạng công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá . 54 . Đánh giá chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá . 66 . Đánh giá chung pháp luật hiện hành về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương 69 Nguyên nhân của những hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng ban hành kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.