Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ (qua thực tế tỉnh Thái Nguyên)

Mục đích nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hoạt động thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGTĐB trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN QUANG HUY THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA THỰC TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN QUANG HUY THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA THỰC TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học Hoàng Thị Kim Quế HÀ NỘI - 2010 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG 8 LĨNH VỰC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ . Quan niệm về thực hiện pháp luật 8 . Khái niệm thực hiện pháp luật 8 . Đặc điểm của thực hiện pháp luật 10 . Hình thức thực hiện pháp luật 11 . Vị trí vai trò của thực hiện pháp luật 13 . Các yếu tố đảm bảo thực hiện pháp luật 16 . Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn 23 giao thông đường bộ . Khái niệm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông 23 đường bộ . Giao thông đường bộ và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 23 đường bộ . Khái niệm pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn 26 giao thông đường bộ . Khái niệm thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự 27 an toàn giao thông đường bộ . Đặc điểm thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự 28 an toàn giao thông đường bộ . Chủ thể thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự 28 an toàn giao thông đường bộ đa dạng phong phú . Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn 30 giao thông đường bộ vừa mang tính quyền lực nhà nước vừa mang tính cộng đồng . Đặc điểm của quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo trật 31 tự an toàn giao thông đường bộ . Đặc điểm về đối tượng điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh 32 vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ . Thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.