Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hòa giải cơ sở - Qua thực tiễn ở huyện Gia Lâm

Mục tiêu của đề tài là làm rõ vai trò và đặc điểm hòa giải ở cơ sở, trên cơ sở đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN PHI LONG HÒA GIẢI CƠ SỞ - QUA THỰC TIỄN Ở HUYỆN GIA LÂM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2012 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN PHI LONG HÒA GIẢI CƠ SỞ - QUA THỰC TIỄN Ở HUYỆN GIA LÂM Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số 60 38 01 luận văn thạc sĩ luật học Người hướng dẫn khoa học Nguyễn Tất Viễn Hà nội - 2012 2 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HÒA GIẢI 8 CƠ SỞ . Xung đột xã hội và giải quyết xung đột xã hội bằng hòa giải 8 . Xung đột xã hội và phương thức giải quyết xung đột xã hội 8 . Triết lý hòa giải trong giải quyết tranh chấp xích mích 10 . Khái niệm đặc điểm phạm vi của hòa giải ở cơ sở 14 . Khái niệm quot hòa giải ở cơ sở quot 14 . Đặc điểm hòa giải ở cơ sở 20 . Phạm vi hòa giải ở cơ sở 22 . Khái quát thể chế hòa giải ở cơ sở ở Việt Nam 27 . Thời kỳ trước năm 1945 27 . Thời kỳ từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước năm 1998 30 . Thời kỳ từ năm 1998 đến nay 35 . Hòa giải của một số nước trong khu vực và kinh nghiệm 41 đối với Việt Nam . Hòa giải ở Trung Quốc 41 . Hòa giải ở Thái Lan 42 . Hòa giải ở Singapore 44 3 . Hòa giải ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 44 . Hòa giải ở Nhật Bản 46 . Những kinh nghiệm cho Việt Nam 48 Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 49 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM . Những điều kiện lịch sử văn hóa chi phối và ảnh hưởng 49 đến hoạt động hòa giải của huyện Gia Lâm . Việc áp dụng các quy định về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 55 huyện Gia Lâm . Những quy định chung về hòa giải ở cơ sở 55 . Những quy định của thành phố Hà Nội 61 . Những quy định của huyện Gia Lâm 65 . Thực trạng về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở trên địa 66 bàn huyện Gia Lâm và những vấn đề đang đặt ra . Về tổ chức thực hiện hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện 66 . Quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.