Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành

Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Xác định những lý luận cơ bản của thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm. Qua đó, chỉ ra những bất cập còn tồn tại, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực sự có hiệu lực và hiệu quả. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGÔ LINH NGỌC THẨM ĐỊNH VÀ THẨM TRA DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2013 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGÔ LINH NGỌC THẨM ĐỊNH VÀ THẨM TRA DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nƣớc amp Pháp luật Mã số 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Hoàng Anh Hà nội 2013 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH VÀ THẨM TRA DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CƠ QUAN NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH 7 . Khái niệm thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật .7 . Khái niệm thẩm định 7 . Khái niệm thẩm tra .10 . Giá trị pháp lý và ý nghĩa của hoạt động thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nƣớc ở địa phƣơng ban hành .12 trị pháp lý của hoạt động thẩm định và thẩm tra .12 . Ý nghĩa của hoạt động thẩm định và thẩm tra 13 . Nguyên tắc thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật . 15 . Các chủ thể có thẩm quyền thực hiện hoạt động thẩm định và thẩm tra đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nƣớc ở địa phƣơng ban hành .17 . Chủ thể tiến hành hoạt động thẩm định .17 . Chủ thể tiến hành hoạt động thẩm tra .19 . Đối tƣợng phạm vi nội dung thẩm định và thẩm tra của các chủ thể có thẩm quyền đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nƣớc ở địa phƣơng ban hành . .21 . Đối tượng thẩm định và thẩm tra 21 3 . Phạm vi nội dung thẩm định và thẩm tra .22 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH VÀ THẨM TRA DỰ THẢO VBQPPL DO CƠ QUAN NHÀ NƢỚC Ở ĐỊA PHƢƠNG BAN HÀNH 32 . Đánh giá những quy định của pháp luật về hoạt động thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nƣớc ở địa phƣơng ban hành . .32 . Những thành tựu của hoạt động thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    239    1    21-07-2024
19    103    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.