Luận văn Thạc sĩ Luật học: Giáo dục pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức cho trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ khái niệm GDPL, GDĐĐ cho trẻ em, thực trạng GDPL, GDĐĐ trên điạ bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; qua việc nghiên cứu thực trạng công tác quả GDPL, GDĐĐ cho trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đề tài đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả GDPL kết hợp với GDĐĐ trên điạ bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giúp giảm thiểu số lượng trẻ em vi phạm đạo đức và pháp luật. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - ĐỖ MẠNH CƢỜNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐƢ́C CHO TRẺ EM TRÊN ĐIA ̣ BÀ N QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nƣớc và pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn các thầ y giáo cô giáo Khoa Luâ ̣t Đa ̣i ho ̣c Quố c Gia Hà Nô ̣i đã tâ ̣n tình da ̣y dỗ em trong thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế đã hướng dẫn tận tình để em hoàn thành lu ận văn đề tài quot Giáo dục pháp luật kết hợp với giáo dục đa ̣o đức cho trẻ em trên điạ bàn quâ ̣n Cầ u Giấ y thành phố Hà Nội quot . Em xin chân thành cảm ơn Công an quâ ̣n Cầ u Giấ y thành phố Hà Nô ̣i Phòng giáo dục và đào tạo Phòng Lao đô ̣ng thương binh xã hô ̣i Phòng Tư pháp quâ ̣n Cầ u Giấ y Trường THCS Nghiã Tân bạn bè đồ ng nghiê ̣p đã cung cấ p số liê ̣u giúp đỡ để em có thể phản ánh chính xác thực trạng đạo đức của các em tình hình giáo dục phá p luâ ̣t giáo dục đạo đức trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Giáo dục pháp lu ật kế t hợp với giáo dục đaọ đức cho trẻ em trên điạ bàn quận Cầ u Gi ấy thành phố Hà Nôị là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu tài liệu tham khảo trong luâ ̣n văn đã được trích dẫn đầy đủ tại phần tài liệu tham khảo. Trích dẫn trong luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. NGƢỜI CAM ĐOAN Đỗ Mạnh Cƣờng DANH MỤC CÁC TƢ̀ VIẾT TẮT GDĐĐ Giáo dục đạo đức GDPL Giáo dục pháp luật THCS Trung ho ̣c cơ sở TH Tiể u ho ̣c THPT Trung ho ̣c phổ thông XHCN Xã hội chủ nghĩa TNCS Thanh niên Cô ̣ng sản DANH MỤC BẢNG STT Số hiê .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    272    6    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.