Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động pháp luật tại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu những vấn đề chung về đánh giá tác động pháp luật và việc đưa quy định đánh giá tác động pháp luật vào Việt Nam; thực trạng pháp luật điều chỉnh đánh giá tác động pháp luật tại Việt Nam; thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về đánh giá tác động pháp luật trong thời gian qua tại Việt Nam; đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh đánh giá tác động pháp luật trong quy trình xây dựng pháp luật. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM VĂN BẰNG HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học . NGUYỄN HOÀNG ANH HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Phạm Văn Bằng MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU .1 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT . 10 . Quan niệm và mục tiêu thực hiện đánh giá tác động pháp luật .10 . Quan niệm về đánh giá tác động pháp luật .10 . Mục tiêu thực hiện đánh giá tác động pháp luật .12 . Kinh nghiệm một số nước trong đánh giá tác động pháp luật và bài học rút ra . 14 . Thời điểm thực hiện việc đánh giá tác động pháp luật . 14 . Phạm vi chính sách phải thực hiện đánh giá tác động mức độ và nội dung đánh giá . 16 . Cơ chế kiểm soát giám sát việc thực hiện đánh giá tác động pháp luật .18 . Xây dựng khung pháp lý điều chỉnh đánh giá tác động pháp luật .20 . Chủ thể thực hiện đánh giá tác động pháp luật .21 . Các biện pháp đảm bảo đánh giá tác động pháp luật được thực thi và đạt chất lượng . 23 . Mục tiêu đưa quy định đánh giá tác động pháp luật trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 .25 Chương 2 PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM .27 . Tình hình xây dựng và thi hành pháp luật nước ta trong thời gian qua .27 . Thực trạng pháp luật điều chỉnh đánh giá tác động pháp luật .32 . Khung pháp luật điều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.