Luận văn Thạc sĩ Luật học: Mối quan hệ giữa điều tra và công tố - Qua thực tiễn thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp giữa điều tra và công tố, những tồn tại và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về mối quan hệ giữa điều tra và công tố theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN CÔNG HOÀNG MèI QUAN HÖ GI A IÒU TRA Vµ C NG Tè - QUA THùC TIÔN THµNH PHè H I PHßNG Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học PGS. TS. NGUYỄN NGỌC CHÍ HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Kính đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Công Hoàng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 MỘT SÔ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐIỀU TRA VÀ CÔNG TỐ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ . 6 . Khái niệm điều tra và công tố trong tố tụng hình sự . 6 . Khái niệm hoạt động điều tra . 6 . Khái niệm quyền công tố thực hành quyền công tố . 12 . Khái niệm nội dung mối quan hệ giữa hoạt động điều tra và công tố . 20 . Khái niệm . 20 . Nội dung của mối quan hệ giữa công tố và điều tra . 22 . Mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát Viện công tố ở mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn và mô hình tố tụng hình sự tranh tụng . 24 Chƣơng 2 MỐI QUAN HỆ GIƢ̃ A CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ VIỆN KIỂM SÁT VIỆN CÔNG TỐ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM. 29 . Tổ chƣ́c vị trí và nhiệm vụ quyền ha ̣n của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát . 29 . Cơ quan điều tra . 29 . Viê ̣n kiể m sát . 33 . Đặc điểm và nội dung mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong tố tu ̣ng hin ̀ h sƣ ̣ Việt Nam. 36 Chƣơng 3 THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VÀ CÔNG TỐ TRONG TỐ TỤNG HÌNH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    73    2    18-07-2024
44    330    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.