Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Dương

Đề tài nghiên cứu với mục đích nhằm làm sáng rõ nội dung quản lý nhà nƣớc về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Dương và đưa ra các giải pháp cho thành phố Hải Dương thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông đường bộ từ đó khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ tốt môi trường sống, sinh hoạt, học tập của người dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh Hải Dương | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ MAI QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nƣớc và pháp luật Mã số 60 38 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học GS. TS. PHẠM HỒNG THÁI HÀ NỘI 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của . Phạm Hồng Thái. Các số liệu nêu ra trong luận văn là trung thực đảm bảo tính khách quan khoa học. Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tác giả luận văn Phạm Thị Mai MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ . 9 . KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ . 9 . Khái niệm quản lý . 9 . Khái niệm quản lý nhà nƣớc về trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ . 12 . ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ . 19 . Đặc điểm về chủ thể quản lý nhà nƣớc về TTATGTĐB . 19 . Đặc điểm về nội dung quản lý nhà nƣớc về TTATGTĐB . 20 . Đặc điểm về khách thể của quản lý nhà nƣớc về TTATGTĐB . 23 Chương 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG . 24 . THỰC TRẠNG XÂY DỰNG BAN HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ . 24 . Sơ lƣợc về sự phát triển các văn bản pháp luật điều chỉnh Quản lý nhà nƣớc về trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ . 24 . Những hạn chế của hệ thống văn bản pháp luật . 28 . THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG . 31 . Khái quát chung về thực trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đƣờng bộ ở nƣớc ta hiện nay . 31 . Thực trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đƣờng bộ trên địa bàn Thành phố Hải Dƣơng . 35 . Thực trạng tai nạn giao thông trên địa

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    93    1    18-06-2024
16    82    1    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.