Luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số vấn đề lý luận về cán bộ, công chức cấp xã qua thực tiễn tại Nam Định

Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận về cán bộ, công chức cấp xã (thông qua việc phân tích các quy định của pháp luật) còn nghiên cứu việc áp dụng các quy định đó trong thực tiễn, từ đó rút ra những mặt được và chưa được trong các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cấp xã. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ MAI HOA MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VỀ CÁN B ộ CÔNG CHỨC CẤP XÃ QUA THỰC TIỄN TẠI NAM ĐỊNH Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật Mã sô 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC quot A Hi c o c C - 11 f A N Ọ l TRUNC ỉ a m t h õ n g ì in thu v iệ n I í . ĩo To7 NGƯỜI HUÓNG DẨN KHOA HỌC TS. LÊ THIÊN HƯƠNG HÀ NỘI - NẢM 2007 MỤC LỤC MỞ ĐẦU. 3 Chương . 8 TỔNG QUAN VỂ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP . Quan niệm về cán bộ công chức. 8 . Quan niệm về cán bộ công chức ở một số quốc gia trên thếgiớiS . Quan niệm vê cán bộ công chức theo pháp luật Việt n a m .10 . Quan niệm về cán bộ công chức cấp xã . Khái niệm cán bộ công chức cấp x ã . 14 ỉ . . Đặc điểm của cán bộ công chức cấp x ã hiện n a y . 17 . Vai trò của cán bộ công chức cấp xã đối với hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở . 20 . Cán bộ công chức cấp xã theo qui định của pháp luật Việt Nam hiện . Qui c h ế pháp lý vê cán bộ công chức cấp xã . S ự hình thành đội ngũ cán bộ công chức cấp x ã .28 . Quẩn lý sử dụng cán bộ công chức cấp x ã . 32 . Quyền nghĩa VWcủa cán bộ công chức cấp xã . 37 . Một số nhận xét rút ra từ những qui định của pháp luật về cán bộ công chức cấp x à . 40 . Những bất cập trong các quy định của pháp luật về cán bộ công chức cấp xã. 40 . M ột số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật vé cán bộ công chức cấp x ã . 46 Chương 2. .50 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở TỈNH NAM . Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức cấp xả ở nước ta hiện nay 50 . Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trong cả nước. 50 . Đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở tình Nam Đ ịn h. 53 . Khái quát tình hình kinh tế chính trị xã hội của tỉnh Nam Định. 53 . Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã ở tỉnh Nam Định. 56 1 . Những nhận xét rút ra từ thực trạng đội ngũ cán bộ công chức cấp xă ở Nam Đ ịn h .69 . N hững thuận . N hững bất cập. 72 . Nguyên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    111    1    04-12-2023
66    31    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.