Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Mục đích của luận văn là đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tìm ra những bất cập, vướng mắc ngay trong các quy định và thực tiễn áp dụng để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các vi phạm hành chính nói chung, vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường nói riêng. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THU THỦY Pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường c Trần Thị Lâm Thi Nghd. TS. Hoàng Thị Kim Quế LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT HÀ NỘI 2003 1 PHẦN MỞ ĐẦU cấp thiết của đề tài Môi trƣờng hiện nay đang là vấn đề nóng bỏng của mọi quốc gia dù đó là quốc gia phát triển hay là quốc gia đang phát triển. Sự ô nhiễm suy thoái và những sự cố môi trƣờng diễn ra ngày càng nghiêm trọng và trở thành vấn đề lớn thách thức nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy bảo vệ môi trƣờng đã trở thành một vấn đề trọng yếu của toàn cầu và đang đƣợc nhiều quốc gia trên thế giới đặt thành quốc sách. Bảo vệ môi trƣờng gắn liền với sự phát triển bền vững đã trở thành một nội dung quan trọng của các chiến lƣợc và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia. Ở Việt nam bảo vệ môi trƣờng ngày nay đã trở thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nƣớc ta. Bằng những biện pháp và chính sách khác nhau Nhà nƣớc ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của cá nhân tổ chức trong xã hội để bảo vệ môi trƣờng ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm suy thoái và sự cố môi trƣờng. Trong những biện pháp mà nhà nƣớc sử dụng pháp luật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sự xuất hiện và vai trò ngày càng tăng của các quy định pháp luật về môi trƣờng kể từ khi đất nƣớc chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng là biểu hiện rõ nét về sự cấp bách của vấn đề môi trƣờng. Luật môi trƣờng là một lĩnh vực rất mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam cũng nhƣ nhiều nƣớc đang phát triển khác trên thế giới. Do đó vấn đề xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng cũng mới đƣợc quy định trong hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Có thể kể đến một số văn bản quan trọng nhƣ Luật bảo vệ môi trƣờng năm 1993 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 Nghị định 26 NĐ-CP năm 1996 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên qua gần 7 năm thực .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    200    1    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.