Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và việc vận dụng vào công cuộc đổi mới ở nước ta

Qua nghiên cứu, đề tài sẽ có những kết luận khoa học để làm rõ nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh; quan niệm về dân chủ, về xây dựng một nhà nước có hiệu lực pháp lý, trong sáng, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả và mối liên hệ giữa dân chủ và pháp luật trong tư tưởng Hồ Chí Minh. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT - - NGUYỄN LIÊN PHƯƠNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số 60 38 01 luËn v n th c sü luËt häc Người hướng dẫn khoa học GS. TS. HOÀNG THỊ KIM QUẾ HÀ NỘI - 2009 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 9 . Một số vấn đề lý luận về dân chủ 9 . Dân chủ là một sản phẩm tiến hoá của lịch sử 9 . Dân chủ là một hệ giá trị phản ánh trình độ phát triển của 12 xã hội . Điều kiện tồn tại của một nền dân chủ 15 . Sự hình thành dân chủ XHCN là bước phát triển mới về 19 dân chủ . Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ 22 . Giá trị truyền thống tư tưởng văn hoá của dân tộc 23 . Tư tưởng văn hoá nhân loại 25 . Nguồn gốc lý luận cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 28 . Tài năng và phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh 30 . Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ 32 . Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và nền dân chủ XHCN 32 . Dân chủ là tài sản quý báu nhất của nhân dân 32 . Nhà nước XHCN là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ 34 . Nhà nước XHCN là sự kết hợp hài hoà các lợi ích trong 39 xã hội . Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước kiểu mới của dân 43 do dân và vì dân . Xây dựng một nhà nước hợp hiến 43 . Lợi ích của nhân dân là nền tảng xã hội 48 . Nhà nước dân chủ là phục vụ nhân dân 51 . Cải cách xã hội để nâng cao đời sống nhân dân và thực 55 hiện dân chủ . Quản lý nhà nước bằng pháp luật và đưa pháp luật vào 58 cuộc sống . Mối quan hệ giữa dân chủ và pháp luật 62 Chương 2 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN 65 CHỦ TRONG CÔNG CUỘC ĐỐI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY . Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về dân chủ trong thời kỳ 65 đổi mới . Chủ trương đường lối của Đảng 65 . Hiến pháp năm 1992 nền tảng chính trị - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    736    3    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.