Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Sáng Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu đề tài “ Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT Sáng Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc” nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện lên một bước mới, tạo bước đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ có ước mơ, có hoài bão cao đẹp, có phương hướng sống đúng đắn và phấn đấu không mệt mỏi để trở thành con người lao động mới chân chính, phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. | 1 MỤC LỤC Trang 1. Lời giới thiệu 2 2. Tên sáng kiến 3 3. Tác giả sáng kiến 3 4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 3 5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến 3 6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử 3 7. Mô tả bản chất của sáng kiến 3 Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ 3 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRƯỜNG THPT Chương 2. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN HUYỆN SÔNG 10 LÔ TỈNH VĨNH PHÚC Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO 12 ĐỨC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT SÁNG SƠN 8. Những thông tin cần được bảo mật 20 9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 20 10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức 20 cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu. 11. Tài liệu tham khảo 22 2 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Những năm gần đây công cuộc đổi mới của đất nước ta đã có nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về phát triển kinh tế xã hội văn hóa giáo dục. Tuy nhiên mặt trái của cơ chế mới cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn của một bộ phận thanh thiếu niên và học sinh. Vì vậy giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là vấn đề quan trọng của xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng bởi vì các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước là những người sẽ quyết định sự phát triển của đất nước sau này. Nghị quyết TW2 khóa VIII khẳng định Muốn tiến hành CNH HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững để thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con người là phát triển đức và tài . Sự nghiệp giáo dục đang được coi trọng là quốc sách hàng đầu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII . Công tác giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức cho học sinh phổ thông cần được cải tiến và đẩy mạnh góp phần tích cực vào sự nghiệp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
607    164    4    05-12-2023
1    50    2    05-12-2023
41    244    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.