Identification of new candidate biomarkers to support doxorubicin treatments in canine cancer patients

Both human and veterinary cancer chemotherapy are undergoing a paradigm shift from a “one size fits all” approach to more personalized, patient-oriented treatment strategies. Personalized chemotherapy is dependent on the identification and validation of biomarkers that can predict treatment outcome and/or risk of toxicity. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.