Antemortem diagnosis of anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery in a dog

In both humans and animals, anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA) is a rare congenital coronary artery anomaly. In veterinary medicine, ALCAPA is reported to be discovered only during autopsy or necropsy, and diagnostic methods and prognosis remain poorly understood in dogs. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.