Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài

"Giáo trình Thương mại điện tử: Phần 1 - TS. Ao Thu Hoài" có nội dung trình bày về có nội dung trình bày tổng quan về thương mại điện tử, bức tranh thương mại điện tử thế kỷ 21, các đặc trưng của thương mại điện tử, các hình thức hoạt động của thương mại điện tử; hạ tầng phát triển thương mại điện tử, cơ sở hạ tầng về an toàn và bảo mật; . Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG TS. Ao Thu Hoài GIÁO TRÌNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Hà Nội 2015 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ và hỗ trợ của Viện Kinh tế Bƣu điện Học Viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông trong suốt quá trình xuất bản cuốn giáo trình này ACKNOWLEDGEMENT The author would like to express sincere thanks to the support and sponsor of Vietnam Posts and Telecommunication Institute of Technology for the publications of this textbook. 2015 Ao Thu Hoai - Vietnam Posts and Telecommunication Institute of Technology This book is distributed under the author right and copyright laws which permits unrestricted use distribution and reproduction in any medium provided the original work is properly cited. ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x Mọi thắc mắc về giáo trình xin liên hệ với TS. Ao Thu Hoài Viện Kinh tế Bƣu điện Học viện Công nghệ Bƣu chính Viễn thông Địa chỉ Km 10 Nguyễn Trãi Hà Đông Hà nội E-mail hoaiat@ Trang web http Tel 0904229946 2 MỤC LỤC MỤC LỤC . 3 MỤC LỤC HÌNH MINH HỌA . 11 MỤC LỤC BẢNG BIỂU . 14 LỜI NÓI ĐẦU . 15 CÁC TÍNH NĂNG SƢ PHẠM . 16 TÀI LIỆU HỖ TRỢ GIẢNG DẠY . 17 LỜI CẢM ƠN . 18 BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT . 19 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ . 20 GIỚI THIỆU CHƢƠNG . 20 TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU 1. 21 . BỨC TRANH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ KỶ 21 . 21 . Cuộc cách mạng số hóa. 21 . Nền kinh tế số . 22 . Doanh nghiệp số . 24 . Xã hội số . 25 . Thƣơng mại số. 25 . KHÁI NIỆM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ . 26 . Các khái niệm và quan điểm tiếp cận cơ bản về thƣơng mại điện tử . 26 . Phân loại TMĐT . 28 . Theo mức độ số hóa của các yếu tố tham gia . 28 . Theo các thành phần tham gia giao dịch . 29 . Theo mô hình chức năng . 31 . Theo doanh thu . 48 . CÁC ĐẶC TRƢNG CỦA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ . 48 . Các bên giao dịch không cần tiếp xúc và biết nhau trƣớc . 49 . TMĐT xóa mờ khái niệm biên giới quốc gia . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.