Salivary cortisol in healthy dogs: A randomized cross-over study to evaluate different saliva stimulation methods and their effects on saliva volume and cortisol concentration

Salivary cortisol collected at home is a useful test to diagnose and monitor Cushing’s syndrome in humans. The main problem in dogs is to retrieve a sufficient amount of saliva. The aim of this study was to evaluate different salivary collection methods and compare their effects on volume, pH and cortisol concentration of saliva. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    610    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.