Risk factors and clinical relevance of positive urine cultures in cats with subcutaneous ureteral bypass

The objective of the study was to report the incidence and risk factors associated with positive urine bacterial cultures as well as long-term outcome in cats with subcutaneous ureteral bypass (SUB) devices. Results: Medical records of cats that underwent SUB device placement were retrospectively reviewed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    120    2    18-06-2024
2    77    2    18-06-2024
8    106    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.