Molecular identification of Pentatrichomonas hominis in animals in central and western Thailand

Pentatrichomonas hominis inhabits the digestive tracts of several vertebrates, such as humans, monkeys, pigs, dogs, cats and rats. This protozoan was originally considered a commensal of the digestive tract but has subsequently been identified as a potential zoonotic parasite and a causative agent of diarrhoea. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.