The antiviral activity of kaempferol against pseudorabies virus in mice

Pseudorabies virus (PRV), a member of the Alphaherpesviruses, is one of the most important pathogens that harm the global pig industry. Accumulated evidence indicated that PRV could infect humans under certain circumstances, inducing severe clinical symptoms such as acute human encephalitis. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.