Rainfall driven and wild-bird mediated avian influenza virus outbreaks in Australian poultry

Globally, outbreaks of Avian Influenza Virus (AIV) in poultry continue to burden economies and endanger human, livestock and wildlife health. Wild waterbirds are often identified as possible sources for poultry infection. Therefore, it is important to understand the ecological and environmental factors that directly influence infection dynamics in wild birds, as these factors may thereby indirectly affect outbreaks in poultry. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    103    3    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.