Dietary supplementation of Ascophylum nodosum improved kidney function of mink challenged with Aleutian mink disease virus

Feed additives which can ease the negative effects of infection by the Aleutian mink disease virus (AMDV) are of interest to mink farmers. The effects of kelp meal (Ascophylum nodosum) supplementation on immune response, virus replication and blood parameters of mink inoculated with AMDV were assessed. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    105    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.