Partial hepatectomy for treatment of multiple liver abscess in a calf: A case report

Umbilical vein bacterial infections may cause liver abscesses during bacterial ascent. A single liver abscess can be surgically treated by marsupialization, but a risk of recurrence or non-healing remains. Moreover, there is no effective treatment for multiple abscesses. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    103    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.