Metformin activated AMPK signaling contributes to the alleviation of LPSinduced inflammatory responses in bovine mammary epithelial cells

Lipopolysaccharides (LPS) derived from gram-negative bacterial are often regarded as primary inducer of bovine mammary inflammation. This study evaluated the biological response of metformin activated AMPK signaling on LPS-induced inflammatory responses and metabolic changes in primary bovine mammary epithelial cells (pbMEC). The pbMEC were exposed to either 3 mmol/L Metf. for 12 h as Metf. group (Metf.) or 2 μg/mL LPS for 6 h as LPS group (LPS). |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.