Establishment and evaluation of an indirect ELISA for detection of antibodies to goat Klebsiella pneumonia

Klebsiella pneumonia, a Gram-negative bacterium belonging to the genus Enterobacter, causes many human and livestock diseases. Notably, infected goats may develop pneumonia, septicemia, which can lead to occasional death, resulting in great economic losses in goat-farming industry. However, there are little systematic methods for detection of goat Klebsiella pneumoniae in livestock production. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.