Oxytocin in bovine saliva: Validation of two assays and changes in parturition and at weaning

The possible use of oxytocin in saliva as an indicator of positive emotions in bovine species has been poorly investigated. In the present study, two new assays (one using a monoclonal antibody and the other using a polyclonal antibody) for the measurement of oxytocin in bovine saliva were developed and validated. Also, the changes in oxytocin in saliva were explored in two different situations. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
257    90    3    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.