Blood cultures and blood microbiota analysis as surrogates for bronchoalveolar lavage fluid analysis in dogs with bacterial pneumonia

Diagnosis of canine bacterial pneumonia relies on airway lavage to confirm septic, suppurative inflammation, and a positive bacterial culture. Considering risks of bronchoalveolar lavage fluid (BALF) collection, minimally invasive methods like culture or next generation sequencing of blood would be appealing. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.