Molecular characterization of a new IgZ3 subclass in common carp (Cyprinus carpio) and comparative expression analysis of IgH transcripts during larvae development

Immunoglobulins (Igs) distributed among systemic immune tissues and mucosal immune tissues play important roles in protecting teleosts from infections in the pathogen-rich aquatic environment. Teleost IgZ/IgT subclasses with different tissue expression patterns may have different immune functions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    76    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.