Vận tốc biến dạng lún của sét bão hòa do cố kết và từ biến từ kết quả thí nghiệm nén cố kết

Từ kết quả thí nghiệm cố kết thoát nước một phương và hai phương, vận tốc biến dạng lún thực tế và dự tính theo giá trị hệ số cố kết thứ cấp của đất loại sét được tính toán và phân tích. Vận tốc biến dạng lún cố kết của sét mềm phụ thuộc vào chiều dài đường thấm trong khi biến dạng từ biến chỉ phụ thuộc bề dày lớp đất. | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC nNgày nhận bài 21 11 2021 nNgày sửa bài 11 12 2021 nNgày chấp nhận đăng 24 01 2022 Vận tốc biến dạng lún của sét bão hòa do cố kết và từ biến từ kết quả thí nghiệm nén cố kết Settlemant strain rate of satuarated clay due to consolidation and creep according to consolidation tests gt LÂM NGỌC QUÍ1 BÙI TRƯỜNG SƠN2 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 1 Email lamngocqui@ 2 Email buitruongson@ TÓM TẮT 1. ĐỘ LÚN THEO THỜI GIAN DO CỐ KẾT VÀ CỐ KẾT THỨ CẤP Giả thiết ban đầu trong lý thuyết cố kết của K. Terzaghi được chấp Từ kết quả thí nghiệm cố kết thoát nước một phương và hai phương vận nhận là nước lỗ rỗng không chịu nén nên sau khi đặt tải lên đất bão hòa tốc biến dạng lún thực tế và dự tính theo giá trị hệ số cố kết thứ cấp của toàn bộ ứng suất gia tăng đều truyền vào trong nước lỗ rỗng và hiện tượng lún bắt đầu xảy ra khi nước thoát ra từ đất do thấm 1 . Sau khi áp đất loại sét được tính toán và phân tích. Vận tốc biến dạng lún cố kết của lực nước lỗ rỗng thặng dư tiêu tán hoàn toàn mẫu đất tiếp tục lún thêm sét mềm phụ thuộc vào chiều dài đường thấm trong khi biến dạng từ biến và giai đoạn này được xem là cố kết thứ cấp. Theo Mesri quan hệ giữa chỉ phụ thuộc bề dày lớp đất. Ngoài ra vận tốc biến dạng lún ở các cấp áp độ lún và thời gian ở giai đoạn này tuân theo định luật phi tuyến dưới dạng hàm logarit và được thể hiện thông qua hệ số cố kết thứ cấp C lực nén lt 100 kN m2 có xu hướng nhỏ hơn so với các cấp áp lực nén lớn 2 . Tuy nhiên kết quả thí nghiệm nén trên đất loại sét không bão hòa hơn. Ở các cấp áp lực nén lt 400 kN m2 qui luật lún theo thời gian của sét hay mẫu sét cứng không chứa nước tự do loại nước có thể gây hiện tượng thấm trong đất cho thấy độ lún của mẫu đất cũng kéo dài theo dẻo cứng - cứng tuân theo định luật cố kết thứ cấp từ biến và vận tốc thời gian. Trong các trường hợp này quan hệ độ lún theo thời gian theo biến dạng lún có xu hướng lớn hơn so với các cấp áp lực nén lớn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    90    1    20-07-2024
76    860    3    20-07-2024
120    110    5    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.