Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và chất lượng hoa cây huệ trắng Bình Chánh (Polianthes tuberosa L.) trồng chậu

Nghiên cứu nhằm xác định loại giá thể, phân bón gốc và chế phẩm điều hòa sinh trưởng thích hợp đối với sinh trưởng và chất lượng hoa huệ trắng Bình Chánh (Polianthes tuberosa L.) trồng chậu. | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 09 130 2021 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOA CÂY HUỆ TRẮNG BÌNH CHÁNH Polianthes tuberosa L. TRỒNG CHẬU Lê ị u Hằng1 Phan Diễm Quỳnh1 TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm xác định loại giá thể phân bón gốc và chế phẩm điều hòa sinh trưởng thích hợp đối với sinh trưởng và chất lượng hoa huệ trắng Bình Chánh Polianthes tuberosa L. trồng chậu. Nghiên cứu gồm hai thí nghiệm thí nghiệm 1 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và phân bón hữu cơ Dynamic Li er đến sinh trưởng của cây huệ trắng Bình Chánh thí nghiệm 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm điều hoà sinh trưởng ProGibb 10SP Gibberellic acid 10 đến chất lượng hoa của cây huệ trắng Bình Chánh. Kết quả cho thấy Giá thể 4 Mụn dừa trấu sống đất đỏ phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh với tỷ lệ 1 1 1 1 2 kết hợp phân bón gốc hữu cơ Dynamic Li er 5 g chậu cho cây huệ trắng Bình Chánh sinh trưởng tốt nhất. Chiều cao cây 52 8 cm có 11 8 lá và 7 1 chồi. Cây ra hoa ở 75 1 - 76 3 ngày sau trồng. Tỷ lệ ra hoa 59 5 số cành hoa 1 5 cành chiều dài cành hoa 75 9 cm có 47 4 nụ hoa. Giá thể và phân bón gốc hữu cơ Dynamic Li er không làm ảnh hưởng đến đường kính hoa của cây. Chế phẩm điều hoà sinh trưởng ProGibb 10SP ở liều lượng 0 1 g L cho chất lượng hoa của cây huệ Bình Chánh tốt nhất so với các nghiệm thức khác cây ra hoa ở 62 4 ngày sau trồng tỷ lệ ra hoa 69 1 số cành hoa đạt 3 3 chiều dài cành hoa 101 2 cm có 58 5 nụ hoa và tuổi thọ hoa cắm lọ là 12 9 ngày. Từ khóa Hoa huệ trắng Bình Chánh Polianthes tuberosa L. giá thể phân bón hữu cơ chế phẩm điều hòa sinh trưởng ProGibb I. ĐẶT VẤN ĐỀ sinh trưởng tốt nhất kết hợp cát với phân compost Huệ trắng Bình Chánh là một trong những tỷ lệ 1 1 thì cây đạt giá trị cao nhất về chất lượng hoa. Bổ sung acid humic giúp cải thiện đáng kể giống hoa bản địa có nét đặc trưng riêng của vùng năng suất và chất lượng hoa của huệ trắng khi trồng đất Bình Chánh ành phố Hồ Chí Minh . Hoa trên đất cát Zamin et al. 2020 . eo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.