Effects of transport stress on pathological injury and expression of main heat shock proteins in the caprine stomach

Transportation is necessary to introduce new breeds of goats to the farm and move the adult meat goat from the farm to the slaughterhouse. However, these actions may give rise to transport stress. Heat shock proteins (HSPs) are playing some important regulate roles during transport stress. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
91    99    5    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.