Antiviral effect of baicalin on Marek’s disease virus in CEF cells

Baicalin, the main metabolic component of Scutellaria baicalensis Georgi, has various pharmacological properties including anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-apoptotic, anti-bactericidal and anti-viral. The purpose of this study was to investigate the anti-Marek’s disease virus (MDV) activities of baicalin in CEF cells. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    84    2    17-06-2024
1    114    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.